A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẫu báo cáo TH. Theo TT36 - 2017

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG TH VẠN PHÚ 1

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp1

Lớp 2

Lớp3

Lớp 4

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

 

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mạch Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 06

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG TH VẠN PHÚ 1

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

274

72

49

42

60

50

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

274

73

49

42

61

49

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

274

73

49

42

61

49

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

262

70

49

42

60

45

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

12

3

 

 

1

4

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số)

271

70

49

42

61

49

a

Trong đó:HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

132

39

25

24

27

17

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Ở lại lớp(tỷ lệ so với tổng số)

3

3

 

 

 

 

 

 

Vạn Phú, ngày 30 tháng 5 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mạch Hồng Phong

 

 

 

 

Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG TH VẠN PHÚ 1

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

11/10

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

Cấp 4

-

1

Phòng học kiên cố

11

-

2

Phòng học bán kiên cố

/

-

3

Phòng học tạm

/

-

4

Phòng học nhờ, mượn

/

-

III

Số điểm trường lẻ

01

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6837,3

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

5500

 

VI

Tổng diện tích các phòng

704

 

1

Diện tích phòng học (m2)

64

 

2

Diện tích thư viện (m2)

75

 

3

Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)

 

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

 

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

 

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

 

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

64

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)

 

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

64

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

 

 

1.1

Khối lớp 1

 

 

1.2

Khối lớp 2

 

 

1.3

Khối lớp 3

 

 

1.4

Khối lớp 4

 

 

1.5

Khối lớp 5

 

 

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp 1

 

 

2.2

Khối lớp 2

 

 

2.3

Khối lớp 3

 

 

2.4

Khối lớp 4

 

 

2.5

Khối lớp 5

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

07

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

02

 

2

Cát xét

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

03

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

06

01

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

              

(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XVII

Kết nối internet

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mạch Hồng Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG TH VẠN PHÚ 1

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

 

 

O4

13

04

 

3

13

2

 

18

 

 

I

Giáo viên

16

 

 

03

12

01

 

3

11

2

 

16

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mỹ thuật

01

 

 

 

01

 

 

01

 

 

 

01

 

 

6

Thể dục

01

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

01

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

 

 

01

01

 

 

 

02

 

 

02

 

 

1

Hiệu trưởng

01

 

 

01

 

 

 

 

01

 

 

01

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

01

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng …. năm …….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mạch Hồng Phong

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết