A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động diễn đàn Giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2020

UBND HUYE.N VAN NINH
PHoNG GIAo DVC vA DAo rAo
cgNG HoA xA ugt cuu Ncnin vIET NAM
DQc l$P - Tq do - H4nh Phric
56 :TJ3 /PGD&DT-CNTT-TV
V/v: Ph6t elQng Di6n din Gi6o dr,rc D6i mdi,
srlng t4o tr6n n6n ting c6ng nghQ th6ng tin
ndm2020
Van Ninh, ngdy /tthdng t t ndm 2019
Kinh grii: C6c Thyc hiQn COng vdn s6 2601/SGDDT-QLCL ngdy 14 th6ng 11 n5m 2019 ctia
So Girlo dpc vd Ddo t?o Kh6nh Hda vO viQc Ph6t Agng OiSn ddn Gi6o dpc DOi m6i,
s6ng t4o trOn ndn ting c6ng nghQ thdng tin n6m 2020.
Nhim ph6t huy tinh s6ng t4o cria gi6o vi6n trong viQc dua ring dpng c6ng nghQ
th6ng tin (GNTT) vdo ho4t dQng gi6ng day, gop ph5n n6ng cao hiQu qrl,.d9i Tgi
phucrng phap gi6o duc trong todn ngirnh, Phdng Gi6o dqc vd D4o tpo V4n Ninh tri6n
iExchange - gai tat ld E2 Viet Nam).
E6y ld mQt Di6n ddn dI dugc d6nh gi6 cao v0 ch6t.l*o,ng chuy6n mdn vd tinh
lan t6a kh6ng chi & Viqt Nam md cd t4i Di6n ddn qu6c ti5. Cung v6i ho4t dQng cria
Cqng d6ng Gi6o vi0n s6ng t4o Microsoft ViQt Nam (hiQn ild c6 hcrn 54O0 gi6o. vi6n
s6ng t4o, itZ Ctruy0n gia gi6o dqc s6ng t4o duoc c6ng nhfln b0i Microsoft todn c6u tpi
ViQi Nam), vdi nhidu ho4t dQng U5i du0ng, t4p huAn chuy0n mdn, chia s6, giao luu
hgc t4p tir rl6ng nghiQp...,E2 ViQt Nam ld mQt trong nhtng hoat dQng gi6o dgc do
Microioft trirSn khai nhim mpc dich:
- Thric rtAy vd ph6t huy tinh d6i mdi s6ng tpo trong viQc d4y vd hqc trOn ndn
ting img dung CNTT.
- Tdng c-uoxg ndng cao ndng lgc cho gi6o vi6n, t4o ra co hOi dC c6c gi6o viOn
c6ng bd s6n phAm, chia sd kinh nghiQm ngh6 nghiQp trong ring dpng CNTT ctra minh.
- T?o co hQi giao luu, hgc h6i, hqp t6c giira c6c nhd l6nh d4o gi6o dpc, 15nh d4o
nhd trutrng, gi6o vi5n, hgc sinh, phg huyntr, ntfng c6ng ty, nhd cung chp gi6i ph6p,
sin phdmirong linh vgc c6ng nghQ, gi6o dgc vd nhirng ngudi quan t6m t6i girio dpc
n6i chung.
- LUa chgn nhirng gi6o vi6n xu6t s6c nh6t tham gia Di6n ddn Gi6o dpc Todn cAu
cria Microsoft.
Th6ng tin chi ti6t v6 E2 Viet Nam 2020 dinh kdm trong phAn php lqc 1 cria
cdng v[n niry, d6ng thoi dugc cpp nhpt tpi website chinh thric cria Di6n ddn:
http ://msedu. edu.vn/.
Nhan dugc c6ng v5n, dd nghi c6c don vithgc hiQn viQc triOn khai E2 ViQt Nam
bing cric hopt clQng cu thi5 nhu sau:
- D[ng vd c4p nh4t th6ng tin v0 E2 ViQt Nam tr6n website cria c6c don vi.
- Khuy6n khich, dQng vi6n gi6o vi6n tham-gia tr0n tinh thAn t1r nguyQn; ph6n
d6u m5i dcrn vf co it nhSt 01 s6n phAm tham gia Di6n ddn.
Nhfln clugc COng vin niry, Phong Girio duc va Ddo tao yOu cAu c6c don viti6n
khai thuc hiQn. Nhtng i kiiin cin trao A6i ldm rd, c6c don vi li€n hQ v6i Phdng
cD&Ei (b0 phin cNTT-TV) theo s6 diQn thoai 0915847553'/'
Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Phdng QLCL-SGDDT (b6o c6o);
- C6c BQ ph{n PGD (Ph6i hqp);
- Lru: VT. CNTT-TV.
PH6 TRU
uy6n D[ng
2
3
Phrl l4tc 1: Th6ng tin th6 le, tieu chi
Di6n tlirn.gi6o dgc A6i mfi sing t?o tr6n ndn tnng CNTT
(Kdm C6ng vdn s6. t L A.l /SGDDT-QLCL ngdy I 4/1 I /20 1 9 cila Sd GD&DT)
l. Gifi thiQu chung
Di6n rldn Gi6o dUc ViQt Nam-- OOi mOl sring tao tr6n ndn tang CNTT ti€n thin
li_cuQc thi Gi6o viOn s6ng tao tr0n ndn tdng CNTT cua B6 Giiio dqc vi DAo tao voi sU
hd tro cria Microsoft Vi€t Nam ilugc t6 chric tu nIm 20-14. CuQc thi cli thric dAy phong
trdo lua chon dugc nhidu guolC m?t nhi gi6o xudt sic tham du DiSn din Gi6; du;
Todn cAu cria Microsoft tlugc t6 chric vio thang 3 hdng ndm.
DiSn (Education Exchange - ggi tnt lA E2 Viet Nam) tao ra m6t sin choi phong phf ddnh
cho c6c gi6o viOn vd c6c nhA quin lj gi6o duc Vi6t Nam v6i c6c muc ti6u:
- Thic ddy vd ph6t huy tinh d6i mdi sAng tao trong vi6c day vd hoc tr6n ndn
tAng ring dgng CNTT.
- Ting cudng nAng cao ning luc cho gi6o vi6n, tao ra co h6i tt6 c6c gi6o vi6n
c6ng b6 srin phAm, chia s6 kinh nghiOm nghA nghiOp rrong (mg dlmg CNTT ct-a minh.
- Tao co hQi giao luu, hoc h6i, hqp t6c gita c6c nhd tdnh dao gi6o duc, t6nh dao
nhi trudng, gi6o vi6n, hgc sinh, phu huynh, nhfrng c6ng ty, nha cung c6p hoat cl6ng
trong linh vgc c6ng nghQ vd giiio dqc vd nhtng nguoi quan tam toi gi6o duc n6l
chung.
- Lua chgn nhtng gi6o vi6n xudt sic nhAt tham gia DiSn ddn Gi6o duc Toin cdu
cta Microsoft hing ndm.
2. D5i tugng tham gia
Cic gi6o vi6n di5n fi c6c truong tu mi,m non Vi6t Nam, duo. c chia ldm 2 bing:
- BAng 1: GiSo vi€n c6c trudng mim oon vi ph6 th6ng @6 cn gino vi6n c6c
tnrdng ngodi c6ng lfp), c6c trung tdm gi6o duc thudng xuy6n.
. . - Barg 2: Giing vi6n c6c truong Dai hoc, Cao tling, Truong Trung hoc day
ngh6
3. NQi dung
Nhftng s6ng tao cta gi6o vi6n c6 img dr,mg CNTT trong ho4t dQng nghd nghiQp
hdng ngdy nhu: d4y hoc, gi6o duc, c6ng t6c cht nhi6m lop, c6ng tac boan, OOi, t6
chuc ho4t tl6ng ngo4i kh6a, lim viQc voi cha me hgc sinh, cQng ddng, . ..
. ,Sdn
phdm tham gia chua tring doat giii trong c6c cu6c thi Gi6o viCn s6ng tao
tr6n n€n tiing CNTT vd Di6n tlin E2 Vi€t Nam trudc rl6y.
4. Ti6u chi: C6c srin phAm cAn thii hiCn duqc ti6u chi cta Di6n dirn 2020:
Giao ti6p vi Hqp tic: Snn phAm cdn c6 nhirng blng chimg vri su chia s6 trach
nhiQm cria hoc sinh trong nh6m vi su phan c6ng c6ng vi6i cho {6,t cir circ thdnh vi6n
nh6m; qu6 trinh ph6t tri6n vd hoin thAnh nhiem W no. "
tap khuyiSn khich ,U t"*g ia.
gita c6c thdnh vi6n cfing nhu thric ttdy kha ning truydn th6ng cira hoc sinh.
Ciii quy5t v6n ttd vir Sdng tqo: Nguoi hoc c6 co h6i tluoc t6ne hoo vi khuv6n
klrich phrit tri6n cric f ucrng s6ng i4o-nhim giei quyi5t cdc v6n da thuc ;An.'.. .
Da dgng vh Hiri hda: Sin phAm duqc thi6t k6 pht hqp voi cric phong c6ch hgc
tflp kh6c nhau cta hgc sinh, th6 hiQn tlugc cric phuong ph:ip ti6p cQn kh6c nhau nhdm
t?o ra mot 16 trinh hoc tap toin di6n.
, Ting culng tr; cht cria hgc sinh: Vai trd cya hgc sinh tlugc xuAt hiQn trong
su6t ciic hoat dQng hoc tAp, ld minh chimg rd rdng vd su trao quy6n cho hgc sinh, cic
em itugc t6n treng v.a t.u tin. Vai trd cria hoc sinh cin thi: hien duoc sg ddn chri vd binh
dlng trong moi quy€t dinh li6n quan.
5. C6ch thric tham gia
C6c san phdm c6 th6 phdn loai theo cic hang mqc: Dg 6n hqc tip/DU 6n lflp
trinh./Phdn mAmAVebsite/Bdi giing trdn bAng tuong t6c holc hang mpc kh6c, tluoc nQp
online th6ng qua website chinh thric crla Di6n tldn tai http://msedu.edu.vn
C6c sin phim tlugc tl6nh gi6 qua c5c vdng sau:
- Vdng 1: So loai ciic sin phAm kh6ng ttip img , ,- Vdng 2: DLr l gi6, lua chon hti so sin phA4 nQp online, chgn ra 50 srin phAm
xuAt sic vdo vdng tnmg bdy tai su ki6n Ngdy hQi Di6n dnn.
- Vtng chung k6t: Oenh gi6 vd lua chgn qua vdng thuy6t trinh (ti6ng ViQt
va,/hodc ti6ng Anh) vd Thq th6ch E2 Vi6t Nam 2020 cdng khai t4i sU ki6n Ngdy hQi
Di6n din tl6 chon ra sdn phim vd giiio vi6n xuAt sic nh6t.
6. Giii thu6ng
03 gini thuMicrosoft c6 srin phim ung dlmg CNTT xu6t sic nhAt Di6n rldn vd la thdnh vi6n tich
cuc cia C6ng tl6ng gi6o vi€n s6ng tao Microsoft Vi6t Nam. Gidi thudng ld m6t chuy6n
tli Sydney, Uc, tham du DiSn ddn gi6o duc todn cdu tu ngdy 23-26 thini03 nnm 20i0.
06 giii thudng ddnh cho c5c sin phAm img dung CNTT xu6t sEc (03 gini nh6t,
03 gi6i nhi).
. 03 gidi thudng (nh6t, nhi, ba) dinh cho tdp th6 nh6m gi6o vien th6 hi6n xu6t sic
nhit trong Thu th6ch E2 ViCt Nam 2020.
50 phan thudng vd gidy chung nhin,tham gia vdng chung k6t eu6c gia ddnh
cho nhirng sAn phAm ring.dung CNTT xu6t sic.lot vao vOng tnmg tdy tai su kiQn Ngdy
hQi DiSn ddn Gi6o duc D6i m6i sdng tao tr6n ndn tdng CNiT.
. T6c giri cria 150 sdn phAm xu6t sic nh6t tham gia Di6n ddn s6 nhAn duoc phin
h6i, g6p ! v€ mqt chuydn m6n cta H6i ddng c6 vin qua email vd rruc ti6p tai Su ki6n
Nedy h$i DiSn ddn.
. Ngodi ra, BTC cdn trao tAng Gi6y chung nh6n vd K! niQm chuong cho 0l tip
th6 tnrdng hoc c6 nhiAu s6n phAm tgt vao fop 50 vd 7. Cdc m5c thoi gian chinh
Giai tlo4n 1: ChuAn bi $r t4lttl2}tg - t9ltV2}tg)
- Ra c6ng vin Ph6t rtQng vi ruy6n U6 th6 tO, ti6u chi cira DiSn 2020.
- Tu v6n. girii tro chuydn m6n d0 girio vi6n tri6n khai vd hodn thi6n sdn phdm.
Giai tlo4n 2: Ngp sin phim (tit 20/ltl2019 - tifi2l}}tg)
4
Giai dogn 3: Chgn lgc vir tl{nh gii sin ph6m xu6t sic (tt l5tl2t20l9 -
30n2t20r9)
- Ban cii v5n chuy6n m6n sing lqc, tl6nh gi6, chAm di6m c6c srin phim.
- C6ng b6 50 sdn phim xu6t sic tham dr; tnmg bdy triiin l6m.
Giai tlo4n 4: Nghy hQi Di6n ttirn Giio dgc D6i mfi sing tqo trOn nAn ting
CNTT (ngiy tt-t2l0l /2020)
- Tnmg biy vi thuy6t minh 50 sin phAm img dpng CNTT xu6t s6c.
- Tht th6ch E2 ViCt Nam 2020 dAnI cho c6c gi6o vi6n.
- Trii nghi€m c6ng nghQ vd c6c hQi thio chuy6n dd vd rmg dgng CNTT trong
dly vi hoc- Binh chgn, tl6nh.giri, c6ng b5 vA trao gidi sin phAm fng dqng CNTT xu6t
s5c cta Di0n tldn.
8. Sg kiQn Ngly hQi Di6n ttirn E2 ViQt Nam 2020
Thli gian: Ngdy 11 vd 12 thring 01 ndm2020
Dla iti6m: Thrirnh ph5 Hd Chi Minh
NQi dung dr5 ki6n:
Ngny 1U01/2020:
. 8:00 - 9:00: Gi6o vi6n chuAn bl tnmg bdy sin phAm poster.
. 9:00 - 12:00: D6nlr gi6 c6c srin ph6m xu6t sic qua vdng thuy6t trinh cira c6c
gi6o vi6n.
. 12:00 - 13:00: Nghi trua
. 13:00 - 13:30: C6ng b6 tht th6ch ddnh cho gi6o vion tham gia E2 Viernam. . 13:30- l6:00: Citytour-Thuc hien tht thech E2 . l6:00 - l7:00: Ldm vi6c nh6m t4i H6i truNgiy 12l01/2020:
. 8:00- l0:00: Tham quan triiin l6m
- Hgi truong chinh: Tnmgbdy 100 sinphAmxu6tsic
-.,1
- Tri€n l,d- m c6c gian hing c6c giai ph6p, sin phdm, dich w giio duc vi
c6ng nghQ
. 10:00 - 12:00'. Cic hQi thio song song
- Danh cho l6nh d4o gi6o duc
- Dinh cho gi6o vi6n
- Gini ph6p CNTT ddnh cho nhd trudng
- Trii nghiQm c6ng nghQ/hQi th6o cta D6i tric
. 12:00 - 13:30: Nghi trua
. 13:30 - 15:30: Khai mac l5 T6ng ktlt Di6n din E2 Vietnam, c6ng bi5 vd trao
giii thuong
Th6ng tin vd sU ki6n ngdy hQi Di6n ddn
xuy6n tr6n website chinh thric cira DiSn din tai
E2 Vi$t Nam s6 tluoc cAp nhft thudng
5
httD://m u.edu.vnUBND HUYE.N VAN NINH
PHoNG GIAo DVC vA DAo rAo
cgNG HoA xA ugt cuu Ncnin vIET NAM
DQc l$P - Tq do - H4nh Phric
56 :TJ3 /PGD&DT-CNTT-TV
V/v: Ph6t elQng Di6n din Gi6o dr,rc D6i mdi,
srlng t4o tr6n n6n ting c6ng nghQ th6ng tin
ndm2020
Van Ninh, ngdy /tthdng t t ndm 2019
Kinh grii: C6c Thyc hiQn COng vdn s6 2601/SGDDT-QLCL ngdy 14 th6ng 11 n5m 2019 ctia
So Girlo dpc vd Ddo t?o Kh6nh Hda vO viQc Ph6t Agng OiSn ddn Gi6o dpc DOi m6i,
s6ng t4o trOn ndn ting c6ng nghQ thdng tin n6m 2020.
Nhim ph6t huy tinh s6ng t4o cria gi6o vi6n trong viQc dua ring dpng c6ng nghQ
th6ng tin (GNTT) vdo ho4t dQng gi6ng day, gop ph5n n6ng cao hiQu qrl,.d9i Tgi
phucrng phap gi6o duc trong todn ngirnh, Phdng Gi6o dqc vd D4o tpo V4n Ninh tri6n
iExchange - gai tat ld E2 Viet Nam).
E6y ld mQt Di6n ddn dI dugc d6nh gi6 cao v0 ch6t.l*o,ng chuy6n mdn vd tinh
lan t6a kh6ng chi & Viqt Nam md cd t4i Di6n ddn qu6c ti5. Cung v6i ho4t dQng cria
Cqng d6ng Gi6o vi0n s6ng t4o Microsoft ViQt Nam (hiQn ild c6 hcrn 54O0 gi6o. vi6n
s6ng t4o, itZ Ctruy0n gia gi6o dqc s6ng t4o duoc c6ng nhfln b0i Microsoft todn c6u tpi
ViQi Nam), vdi nhidu ho4t dQng U5i du0ng, t4p huAn chuy0n mdn, chia s6, giao luu
hgc t4p tir rl6ng nghiQp...,E2 ViQt Nam ld mQt trong nhtng hoat dQng gi6o dgc do
Microioft trirSn khai nhim mpc dich:
- Thric rtAy vd ph6t huy tinh d6i mdi s6ng tpo trong viQc d4y vd hqc trOn ndn
ting img dung CNTT.
- Tdng c-uoxg ndng cao ndng lgc cho gi6o vi6n, t4o ra co hOi dC c6c gi6o viOn
c6ng bd s6n phAm, chia sd kinh nghiQm ngh6 nghiQp trong ring dpng CNTT ctra minh.
- T?o co hQi giao luu, hgc h6i, hqp t6c giira c6c nhd l6nh d4o gi6o dpc, 15nh d4o
nhd trutrng, gi6o vi5n, hgc sinh, phg huyntr, ntfng c6ng ty, nhd cung chp gi6i ph6p,
sin phdmirong linh vgc c6ng nghQ, gi6o dgc vd nhirng ngudi quan t6m t6i girio dpc
n6i chung.
- LUa chgn nhirng gi6o vi6n xu6t s6c nh6t tham gia Di6n ddn Gi6o dpc Todn cAu
cria Microsoft.
Th6ng tin chi ti6t v6 E2 Viet Nam 2020 dinh kdm trong phAn php lqc 1 cria
cdng v[n niry, d6ng thoi dugc cpp nhpt tpi website chinh thric cria Di6n ddn:
http ://msedu. edu.vn/.
Nhan dugc c6ng v5n, dd nghi c6c don vithgc hiQn viQc triOn khai E2 ViQt Nam
bing cric hopt clQng cu thi5 nhu sau:
- D[ng vd c4p nh4t th6ng tin v0 E2 ViQt Nam tr6n website cria c6c don vi.
- Khuy6n khich, dQng vi6n gi6o vi6n tham-gia tr0n tinh thAn t1r nguyQn; ph6n
d6u m5i dcrn vf co it nhSt 01 s6n phAm tham gia Di6n ddn.
Nhfln clugc COng vin niry, Phong Girio duc va Ddo tao yOu cAu c6c don viti6n
khai thuc hiQn. Nhtng i kiiin cin trao A6i ldm rd, c6c don vi li€n hQ v6i Phdng
cD&Ei (b0 phin cNTT-TV) theo s6 diQn thoai 0915847553'/'
Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- Phdng QLCL-SGDDT (b6o c6o);
- C6c BQ ph{n PGD (Ph6i hqp);
- Lru: VT. CNTT-TV.
PH6 TRU
uy6n D[ng
2
3
Phrl l4tc 1: Th6ng tin th6 le, tieu chi
Di6n tlirn.gi6o dgc A6i mfi sing t?o tr6n ndn tnng CNTT
(Kdm C6ng vdn s6. t L A.l /SGDDT-QLCL ngdy I 4/1 I /20 1 9 cila Sd GD&DT)
l. Gifi thiQu chung
Di6n rldn Gi6o dUc ViQt Nam-- OOi mOl sring tao tr6n ndn tang CNTT ti€n thin
li_cuQc thi Gi6o viOn s6ng tao tr0n ndn tdng CNTT cua B6 Giiio dqc vi DAo tao voi sU
hd tro cria Microsoft Vi€t Nam ilugc t6 chric tu nIm 20-14. CuQc thi cli thric dAy phong
trdo lua chon dugc nhidu guolC m?t nhi gi6o xudt sic tham du DiSn din Gi6; du;
Todn cAu cria Microsoft tlugc t6 chric vio thang 3 hdng ndm.
DiSn (Education Exchange - ggi tnt lA E2 Viet Nam) tao ra m6t sin choi phong phf ddnh
cho c6c gi6o viOn vd c6c nhA quin lj gi6o duc Vi6t Nam v6i c6c muc ti6u:
- Thic ddy vd ph6t huy tinh d6i mdi sAng tao trong vi6c day vd hoc tr6n ndn
tAng ring dgng CNTT.
- Ting cudng nAng cao ning luc cho gi6o vi6n, tao ra co h6i tt6 c6c gi6o vi6n
c6ng b6 srin phAm, chia s6 kinh nghiOm nghA nghiOp rrong (mg dlmg CNTT ct-a minh.
- Tao co hQi giao luu, hoc h6i, hqp t6c gita c6c nhd tdnh dao gi6o duc, t6nh dao
nhi trudng, gi6o vi6n, hgc sinh, phu huynh, nhfrng c6ng ty, nha cung c6p hoat cl6ng
trong linh vgc c6ng nghQ vd giiio dqc vd nhtng nguoi quan tam toi gi6o duc n6l
chung.
- Lua chgn nhtng gi6o vi6n xudt sic nhAt tham gia DiSn ddn Gi6o duc Toin cdu
cta Microsoft hing ndm.
2. D5i tugng tham gia
Cic gi6o vi6n di5n fi c6c truong tu mi,m non Vi6t Nam, duo. c chia ldm 2 bing:
- BAng 1: GiSo vi€n c6c trudng mim oon vi ph6 th6ng @6 cn gino vi6n c6c
tnrdng ngodi c6ng lfp), c6c trung tdm gi6o duc thudng xuy6n.
. . - Barg 2: Giing vi6n c6c truong Dai hoc, Cao tling, Truong Trung hoc day
ngh6
3. NQi dung
Nhftng s6ng tao cta gi6o vi6n c6 img dr,mg CNTT trong ho4t dQng nghd nghiQp
hdng ngdy nhu: d4y hoc, gi6o duc, c6ng t6c cht nhi6m lop, c6ng tac boan, OOi, t6
chuc ho4t tl6ng ngo4i kh6a, lim viQc voi cha me hgc sinh, cQng ddng, . ..
. ,Sdn
phdm tham gia chua tring doat giii trong c6c cu6c thi Gi6o viCn s6ng tao
tr6n n€n tiing CNTT vd Di6n tlin E2 Vi€t Nam trudc rl6y.
4. Ti6u chi: C6c srin phAm cAn thii hiCn duqc ti6u chi cta Di6n dirn 2020:
Giao ti6p vi Hqp tic: Snn phAm cdn c6 nhirng blng chimg vri su chia s6 trach
nhiQm cria hoc sinh trong nh6m vi su phan c6ng c6ng vi6i cho {6,t cir circ thdnh vi6n
nh6m; qu6 trinh ph6t tri6n vd hoin thAnh nhiem W no. "
tap khuyiSn khich ,U t"*g ia.
gita c6c thdnh vi6n cfing nhu thric ttdy kha ning truydn th6ng cira hoc sinh.
Ciii quy5t v6n ttd vir Sdng tqo: Nguoi hoc c6 co h6i tluoc t6ne hoo vi khuv6n
klrich phrit tri6n cric f ucrng s6ng i4o-nhim giei quyi5t cdc v6n da thuc ;An.'.. .
Da dgng vh Hiri hda: Sin phAm duqc thi6t k6 pht hqp voi cric phong c6ch hgc
tflp kh6c nhau cta hgc sinh, th6 hiQn tlugc cric phuong ph:ip ti6p cQn kh6c nhau nhdm
t?o ra mot 16 trinh hoc tap toin di6n.
, Ting culng tr; cht cria hgc sinh: Vai trd cya hgc sinh tlugc xuAt hiQn trong
su6t ciic hoat dQng hoc tAp, ld minh chimg rd rdng vd su trao quy6n cho hgc sinh, cic
em itugc t6n treng v.a t.u tin. Vai trd cria hoc sinh cin thi: hien duoc sg ddn chri vd binh
dlng trong moi quy€t dinh li6n quan.
5. C6ch thric tham gia
C6c san phdm c6 th6 phdn loai theo cic hang mqc: Dg 6n hqc tip/DU 6n lflp
trinh./Phdn mAmAVebsite/Bdi giing trdn bAng tuong t6c holc hang mpc kh6c, tluoc nQp
online th6ng qua website chinh thric crla Di6n tldn tai http://msedu.edu.vn
C6c sin phim tlugc tl6nh gi6 qua c5c vdng sau:
- Vdng 1: So loai ciic sin phAm kh6ng ttip img , ,- Vdng 2: DLr l gi6, lua chon hti so sin phA4 nQp online, chgn ra 50 srin phAm
xuAt sic vdo vdng tnmg bdy tai su ki6n Ngdy hQi Di6n dnn.
- Vtng chung k6t: Oenh gi6 vd lua chgn qua vdng thuy6t trinh (ti6ng ViQt
va,/hodc ti6ng Anh) vd Thq th6ch E2 Vi6t Nam 2020 cdng khai t4i sU ki6n Ngdy hQi
Di6n din tl6 chon ra sdn phim vd giiio vi6n xuAt sic nh6t.
6. Giii thu6ng
03 gini thuMicrosoft c6 srin phim ung dlmg CNTT xu6t sic nhAt Di6n rldn vd la thdnh vi6n tich
cuc cia C6ng tl6ng gi6o vi€n s6ng tao Microsoft Vi6t Nam. Gidi thudng ld m6t chuy6n
tli Sydney, Uc, tham du DiSn ddn gi6o duc todn cdu tu ngdy 23-26 thini03 nnm 20i0.
06 giii thudng ddnh cho c5c sin phAm img dung CNTT xu6t sEc (03 gini nh6t,
03 gi6i nhi).
. 03 gidi thudng (nh6t, nhi, ba) dinh cho tdp th6 nh6m gi6o vien th6 hi6n xu6t sic
nhit trong Thu th6ch E2 ViCt Nam 2020.
50 phan thudng vd gidy chung nhin,tham gia vdng chung k6t eu6c gia ddnh
cho nhirng sAn phAm ring.dung CNTT xu6t sic.lot vao vOng tnmg tdy tai su kiQn Ngdy
hQi DiSn ddn Gi6o duc D6i m6i sdng tao tr6n ndn tdng CNiT.
. T6c giri cria 150 sdn phAm xu6t sic nh6t tham gia Di6n ddn s6 nhAn duoc phin
h6i, g6p ! v€ mqt chuydn m6n cta H6i ddng c6 vin qua email vd rruc ti6p tai Su ki6n
Nedy h$i DiSn ddn.
. Ngodi ra, BTC cdn trao tAng Gi6y chung nh6n vd K! niQm chuong cho 0l tip
th6 tnrdng hoc c6 nhiAu s6n phAm tgt vao fop 50 vd 7. Cdc m5c thoi gian chinh
Giai tlo4n 1: ChuAn bi $r t4lttl2}tg - t9ltV2}tg)
- Ra c6ng vin Ph6t rtQng vi ruy6n U6 th6 tO, ti6u chi cira DiSn 2020.
- Tu v6n. girii tro chuydn m6n d0 girio vi6n tri6n khai vd hodn thi6n sdn phdm.
Giai tlo4n 2: Ngp sin phim (tit 20/ltl2019 - tifi2l}}tg)
4
Giai dogn 3: Chgn lgc vir tl{nh gii sin ph6m xu6t sic (tt l5tl2t20l9 -
30n2t20r9)
- Ban cii v5n chuy6n m6n sing lqc, tl6nh gi6, chAm di6m c6c srin phim.
- C6ng b6 50 sdn phim xu6t sic tham dr; tnmg bdy triiin l6m.
Giai tlo4n 4: Nghy hQi Di6n ttirn Giio dgc D6i mfi sing tqo trOn nAn ting
CNTT (ngiy tt-t2l0l /2020)
- Tnmg biy vi thuy6t minh 50 sin phAm img dpng CNTT xu6t s6c.
- Tht th6ch E2 ViCt Nam 2020 dAnI cho c6c gi6o vi6n.
- Trii nghi€m c6ng nghQ vd c6c hQi thio chuy6n dd vd rmg dgng CNTT trong
dly vi hoc- Binh chgn, tl6nh.giri, c6ng b5 vA trao gidi sin phAm fng dqng CNTT xu6t
s5c cta Di0n tldn.
8. Sg kiQn Ngly hQi Di6n ttirn E2 ViQt Nam 2020
Thli gian: Ngdy 11 vd 12 thring 01 ndm2020
Dla iti6m: Thrirnh ph5 Hd Chi Minh
NQi dung dr5 ki6n:
Ngny 1U01/2020:
. 8:00 - 9:00: Gi6o vi6n chuAn bl tnmg bdy sin phAm poster.
. 9:00 - 12:00: D6nlr gi6 c6c srin ph6m xu6t sic qua vdng thuy6t trinh cira c6c
gi6o vi6n.
. 12:00 - 13:00: Nghi trua
. 13:00 - 13:30: C6ng b6 tht th6ch ddnh cho gi6o vion tham gia E2 Viernam. . 13:30- l6:00: Citytour-Thuc hien tht thech E2 . l6:00 - l7:00: Ldm vi6c nh6m t4i H6i truNgiy 12l01/2020:
. 8:00- l0:00: Tham quan triiin l6m
- Hgi truong chinh: Tnmgbdy 100 sinphAmxu6tsic
-.,1
- Tri€n l,d- m c6c gian hing c6c giai ph6p, sin phdm, dich w giio duc vi
c6ng nghQ
. 10:00 - 12:00'. Cic hQi thio song song
- Danh cho l6nh d4o gi6o duc
- Dinh cho gi6o vi6n
- Gini ph6p CNTT ddnh cho nhd trudng
- Trii nghiQm c6ng nghQ/hQi th6o cta D6i tric
. 12:00 - 13:30: Nghi trua
. 13:30 - 15:30: Khai mac l5 T6ng ktlt Di6n din E2 Vietnam, c6ng bi5 vd trao
giii thuong
Th6ng tin vd sU ki6n ngdy hQi Di6n ddn
xuy6n tr6n website chinh thric cira DiSn din tai
E2 Vi$t Nam s6 tluoc cAp nhft thudng
5
httD://m u.edu.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết