A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

số 12990/UBND-NC về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển

uY BAN NuAN oAN
riNn rnANu HoA
ceNG HoA xA ugr cHU NGHIA vI[,T NAM
DQc lfp - Tg do - Hpnh phrlc
s6/Aqg1ltrBND-NC
Vrt trngcudng phong, ch6ng
bu6n lfu, v4n chuy6n tr6i ph6p
ph6o n6 qua bi6n gi6i, cria
khdu, vung bi6n
Kfnh giri:
Khdnh Hda, ngdy 31 thdng 12 ndm 2019
- Ctrc 56, ban, nghnh, dodn th6 thu6c tinh;
- C6ng an tinh, B0 Chi huy Qu6n su tinh, BQ Chi huy
B0 dQi Bi6n phdng tinh;
- CUc HAi quan tinh, Cuc ThuC tinh, Cuc Qu6n lli thi
trudng tinh;
- TIBND c5c huy6n, thi xd, thdnh ph6.
Thuc hi6n C6ng vdn sO +SqnfPTT-TH ngey 2gllll2}l9 cria Vdn phong
Thucrng truc Ban Chi dao 389 Qu6c gia vd vi6c t6ng culng phdng, ch6ng bu6n lAu,
vfn chuy6n tr6i ph6p ph6o nO qua bi6n gi6i, ctra khAu, vung bi6n; nham ndng cao
hiQu qui c6ng t6c phong, ch6ng bu6n l6u, mua b6n, tdng trt, v6n chuy6n, sri dung
tr6i ph6p ph6o nO trong dip trudc, trong vh sau t6t Nguy0n d6n Canh Ty - 2020; xet
v6n bin s6 qlDnCD 389 ngiy 2411212019 cua Ban Chi dao 389iKH, UBND tinh
yOu cAu c6c so, ban, ngdnh, aoan th6 thu6c tinh; UBND c6c huy6n, thi xd, thdnh ph6
vd cdc co quan chric ndng tr6n dia ban tinh tri6n khai vd thuc hi6n c6c n6i dung sau:
1. TiOp tuc quSn tri6t, thuc hi6n nghiCm tirc, hi6u qu6 Chi thi sO +OOlttg ngey
081811994 ctra Thri tu6rng Chinh phu vd vi6c c6m s6n xuAt, bu6n b6n vir d6t ph6o vd
COng vdn s6 02IBCE389-VPTT ngdy 2810112019 ctaBan Chi dao 389 QuOc gia vA
tdng cudrng phdng, ch6ng bu6n l6u, v6n chuy6n tr6i ph6p ph6o n6 qua bi6n gi6i, ctra
khAu, vung bi6n.
2. Circ co quan chric ndng chu d6ng nam bit tinh hinh, tri6n khai luc lucrng
l, tdng cuong tu6n tra, ki6m so6t, kip thoi phat hi6n, ng6n ch{n, bit git, xu l1i kip
thdi, nghiOm minh c6c vu viec vd bu6n l6u, mua b6n, tdng trfr, sri dUng tr6i ph6p
ph6o nO tren dla bdn tinh, nh6t lir trOn circ diabdn tuy6n ctra khAu, vung bi0n vdo
n6i dia.
3. Cqc Quin ly Thi trulng tinh vh Cgc Hii quan tinh
- Chir dOng phucrng 6n ph6i hqp chflt ch6 voi c6c lr,rc lugng chric ndng tdng
cucmg ki6m tra, kiOm so6t vir phong ngta, ngdn ch[n, xtr ly c6c hdnh vi s6n xuat,
mua b6n, v4n chuy6n, tang tr0, su dUng tr6i ph6p ph6o nO c6c lopi tr0n dia bdn, dac
biQt ld thcvi di6m .u6i n6tn vd dlp t6t Nguy0n d6n.
- DAy mAnh c6ng t6c trao AOi ttr6ng tin, ph6i hq'p gifia c6c lyc lugng chirc
ndng; x6c dinh trdch nhipm php trSch dla bhn, khu vuc: khu vyc cria khAu thuQc
tr5ch nhipm quirn ly ctra lgc luong Bi6n phdng vi Hii quan; trong nQi dia, luc
lugng QuAn l;i thi trudng phOi hcp C6ng an ki6m tra, ki6m so6t thi trubng nhim
ch6m dr-rt tinh tr4ng bu6n b6n, vdn chuy6n vd sri dUng tr6i ph6p ph6o n6.
- Ndng cao nhfn thfrc, y thfc, tr6ch nhiQm c'ia ctrc c6n bQ, c6ng nhdn viOn
lim viQc tpi CAng bi6n vd C6ng Hing kh6ng, tO chric quin ly vd ki0m tra chdt chC
n6i bQ, ng6n ngtra, ph6t hiQn vd xu ly nghi0m ctrc ctnb6, c6ng chirc, chi6n si bi I6i
k6o, m6c nOi Oe ti6p tay cho buOn lflu vd v4n chuy6n tr6i phep ph6o n6.
- Tdng culng phOi hqp v6i c6c co quan th6ng tin vd truydn th6ng; th6ng t6n
b6o chi tr6n dia ben tO chric tuy6n truydn, ph6 bi6n gi6o dr,rc c6c quy dinh cira ph6p
luQt, cht5 tii xu ph4t d6i v6i c6c henh vi 1i6n quan d6n bu6n lQu, vfn chuytin vd sri
dUng tr6i ph6p ph6o n0.
4. S& C6ng Thuong: Chi dao c6c trung tdm thucrng m?i, si6u thi, chcy tr6n
dia bdn tinh tang culng ki6m tra, ki6m so6t chdt ch6 kh6ng d6 xiy ra cdc trudng
hqp kinh doanh ph6o nO tr6i ph6p; kip thcri phOi nqp v6i c6c co quan chuc ndng xrlr
ly nghiOm c6c trucrng hcr,p vi pham theo quy dinh cua ph6p lupt.
5. S& Th6ng tin vh Truydn thdng: ehOi hq,p v6i cdc s6, ban, ngdnh, dodn
th6 vd hunng ddn c6c co quan b6o chi cta tinh, hQ th6ng th6ng tin co so tuy6n
truydn, phSt cl6ng phong trdo toin ddn tham gia ph6t hiQn, t6 giitc,khOng tham gia,
kh6ng bao che, ti6p tay cho bu6n l6u, mua b5n, tirng trir, vAn chuy6n tr6i ph6p ph6o
n6; bi6u duong nhirng tQp thti, c6 nh6n co thdnh tich xuAt sic trong c6ng thc tdng
culng phdng, ch6ng bu6n IQu va v4n chuy6n tr6:i ph6p ph6o n6.
6. C6ng an tinh
- Chi dpo c6c phdng nghiQp vu truc thu6c vd C6ng an cdc huyQn, thi x5,
thanh ph6 xdy dgng kO hoach, tdng cucrng tuAn tra, kiem tra, ki6m so6t, didu tra,
phSt hi6n, ldp chuy6n 6n d6u tranh phong ngua vd tuy6n truy6n, phO UiCn ph6p 1u4t,
vdn dQng ngudi ddn ch6p hanh c6c quy dinh cria Nhh nu6c vd qu6n lj, sir dUng
ph6o, cam k6t kh6ng mua b6n, d6t ph6o n6, c6c loai ch6t nO kh6c...
- Ph6i hqp chat chd voi c6c luc lugng chuc ndng tai Cing bi6n, CAng hdng
kh6ng dO nim tinh hinh trong vi6c ki6m tra, bit gi[, xri ly cdc vu viOc, d6i tuong
li6n quan d6n bu6n l6u, mua b6n, thng trfr, sir dUng tr6i ph6p ph6o n6 x6y ra tai dia
2
bdn; trao d6i, cung c6p th6ng tin, tdi liQu v6 hoat d6ng cia c6c d6i tuqng c6 bi6u
hiQn, d6u hiQu nghi v6n thpc hiOn hoat ddng bu6n l6u, mua b6n, tdng trir, sft dUng
tr6i ph6p ph6o n6 dC t6 chirc c6c biOn ph6p phong ngtra, ng6n chfln klp thoi.
- T[ng cudng c6c bi6n ph6p nghiCp vu, nam tinh hinh tr€n c6c tuy6n hdng
khdng trgng di6m, nhAt ld c6c tuy6n hdng kh6ng quoc t6; phuong thric, thu dopn
cria c6c d6i tucmg; kip thoi ph6t hi6n, xu ly nghiCm c6c hdnh vi vi phpm ph6p lupt
trong hoat d6ng xu6t, nhap khAu ph6o n6 vi hoat d6ng bu6n lAu, gian ldn thuong
mai. TAp trung vd qu6n ly chat ch6 s6 d6i tuong co kh6 ndng, di6u kiQn tham gia
hoat d6ng bu6n l6u, mua ban trdi ph6p phdo n6 qua ducrng hing kh6ng, ducrng
bi6n. Ngodi vi6c ph6t hi6n, xri ly nghiOm OOi vOi cdc d6i tugng bu6n lQu, mua bd,n,
tdng trft, sri dpng tr6i ph6p ph6o n6, cA, chf y ph6t hiQn, xtr ly nghi0m d6i v6i c6c
hdnh vi ti6u cuc, thi6u tr6ch nhi6m, ti6p tay cho t6i phem ctta cdc luc lucrng chuc
ndng li6n quan d6n bu6n 16u, vdn chuy6n trSi phep ph6o n6.
- Thuc hi6n vi6c th6ng k6, b6o c6o, tir k6t qui c6ng t6c, nh6n x6t, d6nh gi6
tinh hinh, nguy6n nh6n vd rut ra bdi hgc kinh nghi6m, nhirng so ho thi6u s6t trong
c0ng t6c phdng ngira, ph6t hiQn, bit giir, xu ly c6c d6i tugng pham t6i; kfp thoi
kiOn nghi, dA xu6t sria d6i, b6 sung kip thoi, bft kfn scy ho trong co ch6, chinh s6ch,
ph6p 1u4t kh6ng de tQi pham loi dung hoat d6ng.
7.BQ Chi huy B0 d6i bi6n phdng tinh
- Cht dOng xAy dr,rng k6 hoach chi dao c6c D6n Bi6n phdng tdng cudng tuAn
tra, ndm bit tinh hinh dC ph6t hi6n, bit git c6c hdnh vi v6n chuy6n, mua b6n, tdng
lrir triti ph6p ph6o qua bi6n gi6i, cira khdu. Td chuc tri6n khai thuc hi6n nghiem c6c
vdn bin: Nghi dlnh sO 36/2009NE-CP ngay rcl DOOg ctra Chinh phu vd quin ly,
sri dung ph6o; Th6ng tu s6 }8I2O|0/TT-BCA ngdy 0510212010 cira 86 C6ng an
quy <linh chi titit thi henh mQt s6 didu cua Nghi dinh sO :0.
- Chi dpo c6c don vi truc thu6c tich cuc chu dQng tri6n khai ctrc biQn ph6p
nghiQp vp, thucrng xuyOn tuAn tra, ki6m so6t tr6n bi6n dC nim tinh hinh li6n quan
d6n t6i pham n6i chung, hopt dOng bu6n l6u, sin xuat, kinh doanh, v4n chuy$n tr6i
1 r 1 , A ,. pnep pnao no nol neng.
8.ty ban nhin df,n cdc huyQn, th! xi, thinh ph6
I.IBND c6c huyOn, thi x6, thenh ph6 chi dpo c6c luc luong chirc ndng cira dia
phucrng tAp trung, quy6t 1i6t tritSn khai vdn b6n so 482ltBCD 389 cria Ban Chi dao
389/I(H ve t.i6n khai K0 hopch sO ZS+A(H-BCD389 ngay fill2l2ot9 ctra Ban Chi
dao 389 qu6. gia vd cao di6m d6u tranh ch6ng bu6n 16u, gian ldn thucrng mai vd
aJ
a\
hdng gi6 tru6c, trong va sau Ttlt Nguyen d6n Canh Ty 2020; ph6i hqp chdt ch6 voi
c6c luc lugng chric ndng cria tinh tr6n dfa bdn ki6n quyiSt d6u tranh, kip thoi ngdn
ch[n, ph6t hiQn, xri ly nghiOm c6c h]rnh vi v6n chuy6n, bu6n b6n tr6i ph6p ph6o n6.
- EAy mpnh c6ng t6c tuyOn truydn nhim nAng cao nhfn thirc cira nh6n d6n,
d4c bipt le be con trOn dia bdn hi6u 16 ud nhtng t5c hqi kh6n luong cua ph6o n6 c6c
lopi; tuyOn truy0n, vdn dQng nhAn dAn t6 gi6c cdc 6, tr,r di6m tirn trt ph6o tr6n dia
ban.
9. TO chirc tdng k6t, d6nh gi6 k6t quir m6t ndm cta dcrn vi, dia phucrng minh
trong vi6c tri6n khai thuc hiQn C6ng vdn s6 02IBCD389-VPTT ngey 2810112019 cria
Ban Chi dao 389 Qu6c gia v€ tdng cucrng phong, ch6ng bu6n lflu, vAn chuy6n tr6i
ph6p ph6o .,5 qra bi6n gi6i, cua khAu, vtng bi6n, b6o c6o vd Ban Chi dao 389/I(H
qua So Tii chinh (co quan thucmg tryc BCE/I(H) tru6c ngdy 1510112020 dC t6ng
hgp, b6o c6o Truong Ban Chi d4o 389 Kh6nh Hda.
10. S& Tiri chinh - Co quan thubng trgc ctra Ban Chi dao 389 tinh: Theo
d6i, d6n ddc c6c dcrn vi trong viQc tri6n khai thgc hiqn c5c nQi dung chi dpo n6u
tr6n ctra UBND tinh; t6ng hqp, b6o c6o Ban Chi d4o 389 qu6c gia vi co quan
Trung uong theo quy dinh vd khi c6 y6u cAu.
IIBND tinh y6u cAu Ban Chi dao 389/KH, c6c sd, ban, ngirnh co li6n quan;
UBND c5c huy6n, thi x6, thdnh pnO tO chirc tri6n khai thUc hiqn. Trong qu6 trinh
tri6n khai thr,rc hiQn, n6, .o ph6t sinh kho khdn, vu6ng
^6",
c6c dcrn vi kip thoi
b6o c6o UBND tinh thdng qua S0 Tei chinh - Co quan thucrng truc Ban Chi dao
389/I(H dO t6ng hqp b5o c6o Ban Chi dpo 389 qu6c gia.l.
Noi nhQnz
- Nhu tr6n;
- Thfi tu6ng Chinh pht (b/c);
- V[n phong Chinh pht (b/c);
- VP TT Ban Chi rlao 389 qu6c gia;
- TT. Tinh tiy (b/c);
- TT. FIDND tinh (b/c);
- cht tich vd c6c PCT UBND tinh (b/c);
- C6c Thdnh vi6n BCD 389 tinh;
- Ldnh dao VP UBND tinh;
- Luu: VT+NgM, LT, HB, phong KT. 2-?
TM. UY BAN NTTAX NAN
xt. cHu Tlclt
PHO CHU TICH
4
L0 Hfru Hohng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết