A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/V triển khai công văn số 12990/UBND-NC ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

UBND HUYE. N VAN NINH
l, PHONG GrAO DUC VA DAO T4O
ceNG HoA xA Hgr cHit NcHin v$r NAM
so: / )4 nco*Dr-rH
V/v tri€n khai COng vdn s6
12990ruBND-NC ngdy 3lll2l20l9 cua
UBND tinh Khanh Hda
Vqn Ninh, ngdy la tfuing 02 ndm 2020
Kinh grJri: Cric truong MAm non, Ph6 th6ng trgc thuQc.
ThUc hiQn C6ng vdn s6 62ISGD&DT-VP ngiy 10/0ll2O2O cta S& Gi6o duc vd
Ddo tAo Kh6nh Hda vC viQc trii5n khai C6ng vln sd L299ONBND-NC ngAy
3lll2l2}lg cria UBND tinh Khrinh Hda v€ viQc t[ng cu]ng phdng, ch6ng bu6n lQu,
vfln chuy€n tr6i ph6p ph6o n6 qua biOn gi6i, cria khAu, vtng bi6n; nhdm ndng cao hiQu
qui c6ng t6c phdng, ch5ng bu6n l{u, mua b6n, tdng trir, vfln chuy6n, sri dgng tr6i ph6p
ph6o n6 trong dlp tru6c, trong vd sau T6t Nguy0n d6n Canh Tlr 2020, Phdng Gi6o dUc
^ I .,r r .^
y€u cdu c6c don vi tryc thu0c tri€n khai thUc hipn mQt sd nQi dung sau:
1. Cht dg"g tritin khai cfuc y kii5n chi dpo cria Uy ban nhdn d6n tinh Kh6nh Hda
t4i Cdng v6n sO l2ggllrJBND-NC ngdy 3lll2l20l9 trong ctQi ngfi can bQ, gi6o vi6n,
nhdn vi€n vd hgc sinh todn don vi bi6t.
2. C6ng khai rQng rii vd cQp nhat nQi dung C6ng vdn s6 12990^JBND- NC
ngdy 3 lll2l2}l9 cta Uy ban nhdn d6n tinh Kh6nh Hda tr6n bing tin, Website cria don
vi.
Phong Girio dgc vd Dho t4o y6u cAu c6c dcvn vi tnrc thuQc nghiOm tric thgc hiQn./.
(Dinh kdm C6ng vdn s6 12990/UBND-NC ngdy 31/12/2019 cila UBND tinh
Khdnh Hda)
c -T do- h uc
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- V[n phdng Sd GD&DT (brio c6o);
- UBND huyQn (b6o c6o);
- Ban Tuy6n gi6o HuyQn riy;
- Lenh dao PGD&DT;
- Luu: VT, TH.
(vBDr)
TR G PH,3I,iU
Nguy6n TUng
PHONG
ctAo DUC
vA oAor8'o


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết