A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

về việc triển khai Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phú

TIBND HUYE-N VAN NINH
PHdNG GIAo DUC VA DAO T4O
ceNG HoA x,l, ngr cnu Ncnia vIDT NAM
s6: /il/?GD&DT-rH
V/v tri6n khai Nghi dinh s6
100,ND-CP ngiry 30/72/2019 cira Chinh phtr
Vqn Ninh, ngdy,{Cthdng 02 ndm 2020
Kinh grii: C6c trucrng MAm non, Ph6 th6ng tryc thuQc
G
cl do- nh hric
RIJ NG PHdNG
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Vln phdng So GD&DT (b6o crio);
- UBND huyQn (b6o c6o):
- C6ng an huyQn;
- Ldnh tl4o PGD&DT;
- Luu: VT, TH.
ts x.H
PHONG +
ryBDT)
suy6n TUng
ThUc hiQn Cdng vdn sO OZISCOAOT-VP ngdy l3l}l/2020 cia Sd Gi6o dgc vd
Ddo tpo Khrinh Hda v0 viQc tri6n khai Nghi dinh s6 l00A{D-CP ngdy 3011212019 cita
Chinh phri 9uy dinh xt ph4t vi ph4m hdnh chinh trong linh vgc.giao th6ng duong bQ
vi dudng sdt, Phong Gi6o dpc y€u c6u c6c don vi truc thuQc tri6n khai thr,rc hiQn mQt
sd nQi dung sau:
1. T6 chric qurin tri6t, triiSn khai vd thuc hiQn c5c quy ttinh criaNghl dinh so
100/20194ID-CP ngdy 3011212019 cta Chinh phri trong d$i ngfi can bQ, gi6o vi€n,
nhdn vi6n vd hgc sinh todn dcrn vi bi6! kip thdi b5o c5o nhirng kh6 khin ru6ng m5c v€
cho Phdng d,5 tOng h-q p, b6o c5o Sd Gi6o dgc vir Edo t4o.
2. C6ng khai rQng rdi vd c{p nhat nQi dung Ngh! dinh s6 100/2019/ND- CP
ngiry 3011212019 cta Chinh pht tren bAng tin, Website cta tlon vf.
Phdng Gi6o dgc vd Edo t4o y6u cdu c6c don vi tryc thuQc nghi0m tuc thr,rc
hi€n./.
(Dinh kim Nghi dinh sii 100/ND-CP ngity 30/12/2019 cila UBND Chlnh phi)
orno ouc
vA oAo


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết